Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ACADEMİC PUBLİCATİONS
Yurtsever, G, Berrin, Ö & Ben-Asher, Z (2013) “Gender differences in buyer - seller negotiations: emotion-regulation strategies”, Social Behavior and Personality: An International Journal, 41 (3) 569 -576 http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2013.41.4.569
Yurtsever, G. & Ben-Asher, Z (2013) “Gender differences in buyer-seller negotiations: Misrepresentation of information”, African Journal of Business Management" 7( 12), 976-979 DOI: 10.5897/AJBM12.1415
Gülçimen YURTSEVER, Joseph de RIVERA, "MeasuringTheEmotionalClimate Of An Organization (SSCI)", Perceptualand Motor Skills, 110, 501-516 (2010) 
Gülçimen YURTSEVER, Gizem KURT, Güngör HACIOĞLU, "Buyer-Seller Negotiations: A Comparison of Domesticand International Conditions in a Pilot StudyWithInternationalal Business Students (SSCI)", PsychologicalReports(SSCI), 106, 1-8 (2010) 
Yurtsever, G. and De Rivera, J. (2010), “Measuring the emotional climate an organization”, Perceptual and Motor Skills, 2010, 501-516.
Gülçimen YURTSEVER, "Gender-RelatedDifferencesIn Moral Imagination (SSCI)", SocialBehaviorandPersonality, 38, 515-522 (2010) 
Yurtsever, G., "Negotiator’sprofitpredictedbycognitivereappraisal, suppression of emotions, misrepresentation of information, andtolerance of ambiguity", Perceptualand Motor Skills (SSCI), , 590-608 (SSCI) (2008) 
Eren G., Kuruoğlu E., Moralı N. (2010) “Selection of theMostAppropriateOutgoingStudentsfortheErasmus Program by Using Fuzzy AHP Based on EntropyWeight”, First International Symposium on Computing in ScienceandEngineering, İzmirEreeş S.D., Kuruoğlu E., Özçakar N., Moralı N. (2009) “Seracılık Alanında Çalışan Kadınların Sağlıklı Yaşam Konusunda Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi”, International MultidisciplinaryWomen’sCongress, İzmir
Moralı N., Soyer R. (2003) “Optimal StoppingRulefor Software Testing”, Naval ResearchLogistics, Vol 50, pp:88-104
Şahinoğlu M.,Moralı N., Kurt S., Ege Ö. (2001) Biyoistatistik Terimler Sözlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir
Aycil, İ.M., “Yaşamak ve Öğrenmek”, Beyaz Yayınevi, 2010
AKBEN, İ. ve AVŞAR, İ. İ. (2018). "Endüsti 4.0 ve Karanlık Üretim: Genel Bir Bakış", Türk  Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(1), 26-37. 
AKBEN, İ., ve PEKMEZ BAHÇECİ, A., (2018). "Kentsel Lojistik: Gaziantep Örneği", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5, (6), 211-229. 
AKBEN, İ., ve GÜNGÖR, A., (2018). "Tedarik Zinciri ve Yalın Tedarik Zinciri", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5, (7), 1-12.
AKBEN, İ. ve DEMİRER, Y. (2018). Lojistik sektöründe çevreci araç uygulamaları. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 47-56.
AKBEN, İ., ve AVŞAR, İ.İ., (2017). "Dijital Tedarik Zinciri ve Bulut Bilişim", I. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım, Şanlıurfa / Türkiye
AKBEN, İ. (2017). "3 Boyutlu Yazıcılar ve Tedarik Zincirine Etkileri", International Journal of Academic Value Studies ,Vol: 3, Issue:10; pp:20-35
AKBEN, İ, ve ÖZEL, M . (2017). "Supply Chain Visibility: Control Tower Approach", Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 612-627. 
AKBEN, İ., (2015). “İşletmelerin Uluslararasılaşması: İşletme Karakteristikleri ve Uluslararasılaşma Derecesi İlişkisi”, Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (49), s.505-530.
AKBEN, İ ve YEŞİL, S., (2015). “Uluslararasılaşma Derecesinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir Alan Çalışması”, Avrasya Bilimler Akademisi, Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, (1), s.69-85.
AKBEN, İ, (2014). "İşletmelerin Uluslararasılaşma Stratejileri: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11,  Sayı: 2, ss: 115- 145
YEŞİL, S.,SÖZBİLİR, F. ve AKBEN, İ. (2012). "Affective Organisational Commitment, Individual Innovation Behaviour and Organisational Innovation Performance", 10thInternational Conference on Knowledge, Economy and Management, 11th International Conference of the ASIA Chapter of the AHRD, 2nd International Conference of MENA Chapter of the AHRD, Istanbul, Turkey
YEŞİL, S. ve AKBEN, İ., (2010). "Bilgi Toplumu Uluslararası İşletmelerinde Kültürel Zeka ve İş Tatmini, Çatışma ve Performans Üzerine Etkileri", Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, ss.1191-1208. İstanbul
YEŞİL, S. ve AKBEN, İ., (2010). "Bilgi Toplumunda Sosyal Sorumluluk Kahramanmaraş Tekstil İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması", Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, s.1735-1755, İstanbul.
CELIK, A., YESIL, S., ve AKBEN, I., (2010), "Integrating Both Negative and Unrecognised Positive Implications of Culturel Diversity for Strategic Management of Companies Operating Across the Borders", 6th International Strategic Management Conference, pp.813-823, St. Petersburg, Russia
YEŞİL, S, ve AKBEN, İ., 2008, “Şirketlerin Uluslararasılaşma Süreci; Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması", 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya
Çetindaş, A. ve ÇELİK, M. (2017). İmalat İşletmelerinin Tedarikçi Entergrasyonları İle Lojistik Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Çevresel Belirsizliğin Düzenleyici Rolü, Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7.
Çetindaş, A. ve ÖZTÜRK, G. (2014). A Gravity Approach on Turkey’s Foreign Trade, AV Akademikerverlag, Saarbrücken.